U bent hier

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de bij BEWUST WINKELEN.NL aangesloten winkeliers

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1      In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder

"Winkelier": een bij Bewust winkelen.nl aangesloten winkelier, waarbij via de website van Bewust winkelen.nl besteld kan worden. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "product" of "producten": door Bewust winkelen.nl op haar website aangeboden en door Winkelier geleverde drogisterijartikelen, zelfzorgmedicatie, natuurgeneesmiddelen en alle aanverwante producten in de ruimste zins des woords.

 

1.2      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Winkelier via de website van Bewust winkelen.nl gedaan aan of aangegaan met derden (hierna "de Consument") alsmede op de uitvoering daarvan.

1.3      Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Consument slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Bewust winkelen.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1      Alle aanbiedingen van Winkelier zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Consument zijn onherroepelijk.

2.2      Winkelier is pas gebonden indien hij de order schriftelijk al dan niet via Bewust winkelen.nl heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3      Onjuistheden in de orderbevestiging van Winkelier dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Winkelier te worden bericht, bij

gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Consument daaraan gebonden is.

2.4      Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel binden Winkelier alleen indien hij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5      Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Alle opgaven door Winkelier op de website van Bewust winkelen.nl van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot zijn producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Winkelier kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Consument dient de overeenstemming met door Winkelier opgegeven of met Winkelier overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Winkelier betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Winkelier niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1      Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Winkelier ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Winkelier dan wel de leverancier van Winkelier.

4.2 Het is de Consument niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van Bewust winkelen.nl en/of Winkelier.

4.3      Het is de Consument niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Door Winkelier opgegeven of met Winkelier overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.

5.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Winkelier gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien Winkelier van deze bevoegdheid gebruikt maakt, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod/prijs binden de ondernemer niet.

Artikel 6 Levertijd en aflevering

6.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Winkelier niet tot schadevergoeding en geeft de Consument niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Consument is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Winkelier niet binnen een door de Consument gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Winkelier is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

6.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Winkelier benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Winkelier benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

6.3      Levering van de bestelde producten vindt plaats op het moment van afhalen van de producten bij Winkelier.

6.4      Winkelier bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.

6.5      Mocht een door de Consument besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Winkelier indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.

6.6 Indien de Consument de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Winkelier dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Consument opgeslagen. Winkelier heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Consument, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

6.7      Winkelier is niet verplicht om een verzoek van de Consument tot her- of nalevering te honoreren. Gaat Winkelier daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Consument.

6.8 Winkelier is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 7 Overmacht

7.1      Indien Winkelier door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

7.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen,

brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Winkelier onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Winkelier afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Winkelier zijn ingeschakeld.

7.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Winkelier bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Consument bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7.4      Indien Winkelier bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Gebreken en reclame

8.1 Winkelier staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Consument krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Winkelier geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Winkelier, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Winkelier. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.

8.2      Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

 • het door de Consument niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
 • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
 • onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Consument;
 • het mengen van producten dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.
  1. De Consument dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
  2. De Consument dient binnen 2 maanden nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Winkelier te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Winkelier.
  3. Indien de Consument reclameert is hij verplicht Winkelier in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Consument is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Winkelier te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
  4. Retourneren aan Winkelier van verkochte producten is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winkelier en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.
  5. Retourneren van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.
  6. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Consument.
  7. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Consument geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
  8. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Consument niet op.
  9. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Consument verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 9 Betaling

9.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Winkelier te geschieden bij het afhalen van de producten door de Consument.

9.2      Winkelier heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.3      Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Consument in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Consument wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Consument gehouden Bewust winkelen.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.4      Door de Consument gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Annulering en Bedenktijd

10.1    De Consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de Consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij het product vervolgens binnen 7 werkdagen te retourneren. Het door de Consument betaalde aankoopbedrag zal bij retournering aan de Consument worden terugbetaald.

10.2    Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt zijn geworden.

10.3    Winkelier is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Artikel 11 Advisering

11.1    Alle door Winkelier gegeven adviezen en door Winkelier verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Winkelier te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Winkelier verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Winkelier verleent terzake geen enkele garantie.

11.2    Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Winkelier, is Winkelier niet aansprakelijk. De Consument vrijwaart Winkelier tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Winkelier.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1    Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Consument geen enkele aanspraak op Winkelier wegens gebreken in of met betrekking tot de door Winkelier geleverde producten. Winkelier is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook (m.u.v. productaansprakelijkheid), tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Winkelier.

12.2    Winkelier is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van zijn werknemers of andere personen die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

12.3     Winkelier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door hem gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzigingen;
 • het in een andere dan de originele staat gebruiken van de producten.
  1. In alle gevallen waarin Bewust winkelen.nl gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 5.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Winkelier, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
  2. Indien Winkelier op basis van zijn op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Winkelier niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijnerzijds.
  3. Iedere vordering op Winkelier, tenzij deze door Winkelier is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1    De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Winkelier en de Consument zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

13.2  Op alle overeenkomsten die door Winkelier worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3    De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

13.4    Alle geschillen tussen Winkelier en de Consument zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Winkelier gevestigd is, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Winkelier bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Consument te wenden.

Versie maart 2009